e-mail:

epsilonband@yahoo.com

 

Αρχική Σελίδα

Βιογραφικό

Τα Βιβλία μου

Μακεδονικό Ζήτημα. (Σκορπιανό)

ΤΑΛΜΟΥΔ

Ο Πατριάρχης ΣΑΣ

Τα Άγια Ρεμάλια ΣΑΣ

Εγκύκλιος Αλλοδαπών

Οι Πωλητές του Βυζαντίου

Οι ΜεταΠωλητές του Βυζαντίου

ΜΕΛΧΙΣΕΔΕΚ

Έτσι Άρχισαν Όλα

Ιερατείο σφαγέων του πλανήτη

Η Αλήθεια για τους ΕΨΙΛΟΝ

Αποκωδικοποίηση του ΜΑΛΑΚΑ

Υπέρ  Ελλήνων

Ο Μύθος του Κρίνου

BIG BROTHER

Περί Αρχηγού Κράτους

Πολιτικο - Ποιήματα

Κλαυσίγελοι

Διάφορα Χαμογελαστά

Βραβεία ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΑΛΑΜΗΣ

Βραβεία  "Ι Π Ε Κ Τ Σ Ι"

Διαμαρτυρίες

Προτάσεις

Η μουσική μου

Διάσημοι ΕλευθεροΜασόνοι

Φωτογραφικό Υλικό

Αναμνήσεις μου

Σχόλια Αναγνωστών Ιστοσελίδας

 

 

 

Κόλαση  Forever !!!

 

 

 

 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

 

( Η απάντησίς μου υπάρχει στο τέλος της εγκυκλίου )

 

Αλλοδαποί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα στην περιοχή σας.

8/11/2005

Α. Ποιο είναι το Νομοθετικό Πλαίσιο;

Νόμος 3386/2005 (ΦΕΚ 212Α/23-8-2005).

Β. Πως και υπό ποιες προϋποθέσεις χορηγείται η άδεια εμπορίας;

Ο αλλοδαπός για να ασκήσει εμπορία στην Ελλάδα, πρέπει να πληροί τις κάτωθι προϋποθέσεις:

1. Να διαθέτει επαρκείς πόρους, δηλαδή τουλάχιστον 60.000 €, τα οποία θα κατατεθούν σε Ελληνική Τράπεζα. 2. Να συμβάλλει η εμπορία στην ανάπτυξη της Εθνικής Οικονομίας.

3. Να κατέχει θεώρηση εισόδου (στο εξής VISA).

Η διαδικασία που προβλέπεται είναι η εξής:

Ι. Υποβάλλει στο ελληνικό Προξενείο της χώρας προέλευσής του αίτηση, ότι θέλει να ασκήσει εμπορία στην Ελλάδα, η οποία συνοδεύεται πλέον από οικονομοτεχνική μελέτη.

ΙΙ. Η αίτηση –μαζί με την μελέτη- διαβιβάζεται στην Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας της χώρας μας, που θέλει να εγκατασταθεί.

ΙΙΙ. Η αίτηση και η οικονομοτεχνική μελέτη γνωστοποιείται σε 7μελή περιφερειακή γνωμοδοτική επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης της έδρας της Περιφέρειας, της τοπικής ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων και του Επιμελητηρίου της έδρας της Περιφέρειας.

Η επιτροπή γνωμοδοτεί, εξετάζοντας:

- Την συμβολή της εμπορίας του αλλοδαπού στην τοπική οικονομία,

- Τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις,

- Τις επιχειρηματικές εμπειρίες του αλλοδαπού,

- Το ύψος του διαθέσιμου κεφαλαίου και

- Τις επιπτώσεις στην απασχόληση.

Προσοχή: Για πρώτη φορά συμμετέχουν στην διαδικασία αδειοδότησης εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και του παραγωγικού χώρου. Στα νέα αυτά πλαίσια, καλούνται οι Ομοσπονδίες αλλά και οι Εμπορικοί Σύλλογοι των εδρών των Περιφερειών να διαβουλευθούν με τους ως άνω εκπροσώπους, προκειμένου να επιτύχουν την παροχή των σχετικών αδειών με φειδώ και μόνο εφόσον πληρούνται, με αυστηρό τρόπο, οι προϋποθέσεις. Επισημαίνεται ότι τα προβλεπόμενα κριτήρια είναι από την φύση τους είναι γενικά και έχουν έντονο υποκειμενικό και τοπικό στοιχείο (άρα είναι δεκτικές κάθε ερμηνείας που ευνοεί τον τοπικό εμπορικό κόσμο).

ΙV. Αν η Υπηρεσία κρίνει σκόπιμη, με βάση τα παραπάνω, την εμπορική δραστηριότητα, δίνει το πράσινο φως στο ελληνικό προξενείο να εκδώσει στον αλλοδαπό την σχετική VISA. Ωστόσο ακόμη και το προξενείο, πριν το κάνει, πρέπει να λάβει υπόψη του ενδιαφέροντα κριτήρια, όπως, μεταξύ άλλων, την πλήρη ασφάλιση ασθενείας του αλλοδαπού που θα έλθει (εξασφαλίζεται βάσει διεθνών ασφαλιστικών συμβάσεων, που όμως κοστίζουν αρκετά) και επιπλέον, τους αναγκαίους πόρους τόσο για την διαμονή του όσο και για την ενδεχόμενη επιστροφή του (πέραν των 60.000 €).

 Aφού έλθει ο αλλοδαπός στην χώρα, υποβάλλει νέα αίτηση στην Υπηρεσία Αλλοδαπών. Η αίτηση κατατίθεται στον Δήμο που θα ασκήσει εμπορία.

Προσοχή: Εφιστάται η προσοχή των Εμπορικών Συλλόγων να ελέγχουν σε συνεννόηση με την Δημοτική αρχή τα σχετικά μητρώα αιτήσεων της περιοχής τους, ώστε να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή, ποιες και πόσες αιτήσεις έχουν κατατεθεί, ώστε -αν χρειαστεί- να ασκηθούν οι αναγκαίες πιέσεις προς την περιφέρεια.

Προσοχή: Ο αλλοδαπός μπορεί να ασκήσει εμπορία μόνο στον τόπο διαμονής του, για τον οποίο έχει εκδοθεί η άδεια. Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί ανανέωσης (βλ. παρακάτω), μπορεί κατ’ ανώτατο όριο να επεκταθεί η δραστηριότητά του μέσα στον νομό που βρίσκεται ο τόπος διαμονής του και μόνο. Δεν μπορεί να ανοίξει υποκαταστήματα σε άλλους νομούς και δεν μπορεί ο ίδιος να ασκήσει εμπορία σε άλλο νομό.

Κατόπιν, ο αλλοδαπός καλείται σε συνέντευξη ενώπιον επιτροπής μετανάστευσης (αποτελείται από 4 υπαλλήλους της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και έναν αστυνομικό), η οποία στην συνέχεια γνωμοδοτεί για την αίτησή του. Την απόφαση για την χορήγηση της άδειας εμπορίας εκδίδει ο Περιφερειάρχης και είναι αρχικά διετούς διάρκειας.

Όλες οι ανωτέρω προϋποθέσεις απαιτούνται από τα άρθρα 9, 10, 11, 12, 13, 24 και 25 του ν. 3386/2005. Όταν δεν υφίστανται και δεν έχει ακολουθηθεί η διαδικασία όπως περιγράφεται ανωτέρω, δεν έχει δικαίωμα ο αλλοδαπός να ασκήσει εμπορία στην Ελλάδα σε κανένα απολύτως τόπο.

 

Γ. Πως ανανεώνεται η άδεια άσκησης εμπορίας;

Μετά την πάροδο των 2 χρόνων, η άδεια ανανεώνεται με την ίδια ως άνω περιγραφόμενη διαδικασία περί αρχικής χορήγησης από την Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας, εάν:

- ασκείται πράγματι η εμπορία,

- πρόκειται για την αυτή δραστηριότητα,

- δεν υπάρχουν ασφαλιστικές ή φορολογικές εκκρεμότητες και

- η δραστηριότητά του εξακολουθεί να ασκείται μόνο εντός του ιδίου νομού.

Η διαδικασία περιγράφεται λεπτομερώς στο άρθρο 25 του νόμου.

Δ. Πως μετατρέπεται η άδεια άσκησης εξαρτημένης εργασίας σε άδεια εμπορίας;

Μετατροπή της αρχικής άδειας από εξαρτημένης εργασίας σε άσκηση εμπορίας μπορεί να γίνει μόνο 3 χρόνια μετά την έκδοση της αρχικής άδειας. Δεν προβλέπεται ειδική διαδικασία για την μετατροπή, άρα ισχύει η τυπική διαδικασία της εξ’ υπαρχής χορήγησης, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο Α του σημειώματος (με την λογική εξαίρεση της εκ νέου χορήγησης VISA, αφού ο αλλοδαπός βρίσκεται ήδη στην χώρα μας).

Προσοχή: Απαγορεύεται απολύτως η άσκηση εμπορίας από κάτοχο άδειας εξαρτημένης εργασίας.

Ε. Έλεγχος των Διατάξεων του Νόμου – Κυρώσεις

Στο θέμα του ελέγχου και των κυρώσεων, ο νέος νόμος περιέχει εξαιρετικά σημαντικές διατάξεις, ενσωματώνοντας το σύνολο των θέσεων της ΕΣΕΕ. Εισάγει ένα πλαίσιο, το οποίο θα είναι αποτελεσματικό και θα λύσει το χρόνιο πρόβλημα που πολλοί Εμπορικοί Σύλλογοι έχουν αντιμετωπίσει, δηλαδή το κλείσιμο των επιχειρήσεων που είναι αποδεδειγμένα παράνομες.

Συγκεκριμένα:

1. Τα αρμόδια όργανα για τον έλεγχο των διατάξεων του νόμου έχουν διευρυνθεί σημαντικά και είναι τα ακόλουθα:

- Η Περιφερειακή Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης

- Η Ελληνική Αστυνομία

- Οι λιμενικές αρχές

- Οι επιθεωρήσεις εργασίας.

 

2. Η άδεια διαμονής του παράνομου αλλοδαπού εμπόρου που ασκεί εμπορία έχοντας άδεια εξαρτημένης εργασίας, ανακαλείται και ο ίδιος, εφόσον έχει παραβιάσει τις διατάξεις του νόμου, μπορεί να απελαθεί (άρθρα 75 και 76 ν. 3386/2005). Η απέλαση πλέον προσλαμβάνει διοικητικό χαρακτήρα και την αποφασίζει ο τοπικός Αστυνομικός Διευθυντής.

3. Οι τοπικές Εφορίες, τα Επιμελητήρια και τα Ασφαλιστικά Ταμεία υποχρεούνται πλέον αντίστοιχα να μην χορηγούν έναρξη επιτηδεύματος, να εγγράφουν στην δύναμή τους ή να ασφαλίζουν αλλοδαπούς που θέλουν να ασκήσουν εμπορία, ενώ έχουν πάρει άδεια εξαρτημένης εργασίας. Εάν το πράξουν, τότε οι αρμόδιοι διώκονται πειθαρχικά και τιμωρούνται, κατά τον Ποινικό Κώδικα, για παράβαση καθήκοντος (άρθρο 84 ν. 3386/2005).

4. Περαιτέρω, η παρ. 1 άρθρου 84 ν. 3386/2005 υποχρεώνει τις αρμόδιες ΔΟΥ (ως δημόσιες υπηρεσίες), τα Επιμελητήρια (ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου) και τα Ασφαλιστικά Ταμεία (ως οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης) να μην παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε αλλοδαπούς, οι οποίοι δεν έχουν την νόμιμη άδεια άσκησης εμπορίας. Εάν το πράξουν, διώκονται πειθαρχικά και τιμωρούνται, κατά τον Ποινικό Κώδικα, για παράβαση καθήκοντος. Υπ’ αυτήν την έννοια (της μη «περαιτέρω» παροχής των υπηρεσιών τους), υποχρεούνται αντιστοίχως να ανακαλέσουν την άδεια άσκησης επιτηδεύματος ή την εγγραφή στο μητρώο του επιμελητηρίου ή την ασφάλιση, εφόσον αποδειχθεί ότι η άδεια του αλλοδαπού δεν είναι νόμιμη, δηλαδή έχει εκδοθεί για άλλο νομό ή είναι εξαρτημένης εργασίας. Επιπλέον, οι αρμόδιοι υπάλληλοι της ΔΟΥ που δεν ακυρώνουν την έναρξη επιτηδεύματος του παράνομου αλλοδαπού και οι υπάλληλοι/Σύμβουλοι των Ασφαλιστικών Ταμείων και των Επιμελητηρίων που δεν ακυρώνουν τις εγγραφές τους, μπορεί να θεωρηθούν ότι διευκολύνουν την παράνομη διαμονή στην χώρα των παράνομων αλλοδαπών, πράξη που τιμωρείται αυτοτελώς με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 6 μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον 3.000 € (παρ. 6 άρθρου 87 ν. 3386/2005).

5. Ο νόμος επιφυλάσσει αυστηρή τιμωρία και για τον ίδιο τον παράνομο αλλοδαπό, ο οποίος ασκεί εμπορία έχοντας άδεια εξαρτημένης εργασίας (δηλαδή μη νόμιμη άδεια). Η παράνομη δραστηριότητά του μετατρέπεται σε ποινικό αδίκημα και τιμωρείται με φυλάκιση (παρ. 6 άρθρου 86 ν. 3386/2005).

6. Τέλος, εισάγεται μία νέα πολύ σημαντική διάταξη ιδιωτικής ευθύνης πλέον, η οποία υποχρεώνει τον ιδιοκτήτη –και μέλλοντα εκμισθωτή- να μην νοικιάζει το ακίνητό του για άσκηση εμπορίας στον αλλοδαπό που δεν έχει την απαιτούμενη προς τούτο άδεια διαμονής. Στον παρανομούντα ιδιοκτήτη, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 1.500 – 3.000 € με απόφαση του Περιφερειάρχη.

ΣΤ. Κυρώσεις κατά επιχειρήσεων που απασχολούν παράνομους αλλοδαπούς

Το παρόν κεφάλαιο απευθύνεται σε όσες επιχειρήσεις μέλη των Εμπορικών Συλλόγων απασχολούν ή σχεδιάζουν να απασχολήσουν αλλοδαπούς στο μέλλον. Θα πρέπει να ελέγχουν ενδελεχώς την άδεια διαμονής τους (εάν είναι πράγματι εξαρτημένης εργασίας, πότε λήγει, εάν έχει ανανεωθεί κλπ.) γιατί οι ποινές για απασχόληση παράνομων αλλοδαπών είναι εξαιρετικά βαριές (άρθρο 86 ν. 3386/2005). Ειδικότερα:

- Απαγορεύεται απολύτως η απασχόληση αλλοδαπών χωρίς νόμιμη άδεια διαμονής.

- Οι εργοδότες υποχρεούνται να ανακοινώνουν αμέσως στην αρμόδια Υπηρεσία Αλλοδαπών κάθε πρόσληψη υπηκόου τρίτης χώρας.

- Στους εργοδότες που παραβιάζουν τις διατάξεις του νόμου επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 3.000 – 15.000 € για κάθε αλλοδαπό εργαζόμενο και φυλάκιση τουλάχιστον 3 μηνών. Σε περίπτωση υποτροπής, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών. Παράλληλα, ο Περιφερειάρχης μπορεί να αποφασίσει το κλείσιμο του καταστήματος από 1-6 μήνες και σε περίπτωση υποτροπής μέχρι 12 μήνες.

Προσοχή: Αν υπάρξει τρίτη καταδικαστική απόφαση για τον επιχειρηματία, διακόπτεται οριστικά η λειτουργία του καταστήματος, με απόφαση του Περιφερειάρχη. Άδεια λειτουργίας στον συγκεκριμένο επιχειρηματία δεν μπορεί να χορηγηθεί πριν περάσουν 5 έτη.

Ζ. Αλλοδαπός που έχει άδεια εμπορίας και παραμονής από άλλη χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να ασκήσει εμπορία στην Ελλάδα;

Δεν έχει τέτοιο δικαίωμα. Πρέπει να υποβάλλει εκ νέου τα δικαιολογητικά του για να εφοδιαστεί με άδεια άσκησης εμπορίας για την ελληνική επικράτεια. Εξαιρούνται μόνο οι υπήκοοι των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι δεν χρειάζεται να υποβάλλουν κανένα έγγραφο και μπορούν να ασκήσουν εμπορία στην χώρα μας ελεύθερα.

Η. Συμπερασματικά

Αλλοδαπός, ο οποίος δεν έχει την νόμιμη άδεια, δεν μπορεί να ασκήσει εμπορία σε καμία απολύτως περιοχή της ελληνικής επικράτειας. Στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται και οι αλλοδαποί που έχουν νόμιμη άδεια άσκησης εξαρτημένης εργασίας (δηλ. ως μισθωτοί ή εργάτες) αλλά δεν έχουν νόμιμη άδεια άσκησης εμπορίας. Για να ασκήσουν εμπορία, πρέπει να μετατρέψουν την σχετική άδεια, κάτι που μπορούν να κάνουν με τις διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος, 3 χρόνια μετά την έκδοση της αρχικής άδειας. Η έναρξη επιτηδεύματος από την τοπική εφορία δεν καλύπτει την συγκεκριμένη ανεπάρκεια, ούτε νομιμοποιεί τον αλλοδαπό.

Θ. Ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν οι Σύλλογοι ή τα μέλη τους

1. Να ζητηθούν από την Περιφέρεια, τους Δήμους ή τα Επιμελητήρια, τα στοιχεία που αφορούν τους αλλοδαπούς που εμπορεύονται στην περιοχή τους.

2. Εάν διαπιστωθεί ότι οι κάποιοι από αυτούς δεν κατέχουν την νόμιμη άδεια άσκησης εμπορίας, να ζητηθεί η άμεση παρέμβαση της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης και της Ελληνικής Αστυνομίας. Ταυτόχρονα, οι Σύλλογοι να καταθέσουν μηνύσεις κατά των ίδιων των παράνομων αλλοδαπών, που ασκούν εμπορία στον χώρο τους.

3. Εάν δεν ενεργοποιηθεί η ως άνω Υπηρεσία ή η Ελληνική Αστυνομία, να προσκομιστούν, με πρωτοβουλία του Συλλόγου, τα στοιχεία που αποδεικνύουν την μη ύπαρξη νόμιμης άδειας στον τοπικό Εισαγγελέα Πρωτοδικών και να ζητηθεί από αυτόν η έκδοση Εισαγγελικής Παραγγελίας προς τις ανωτέρω Υπηρεσίες για την εφαρμογή του νόμου.

4. Τα καταστήματα, των οποίων οι κάτοχοι αλλοδαποί δεν έχουν τις σχετικές άδειες, πρέπει να κλείσουν άμεσα. Για τον λόγο αυτό, πρέπει να γίνουν άμεσες παραστάσεις προς τις αρμόδιες ΔΟΥ για να ανακληθεί η έναρξη επιτηδεύματος και προς τα Επιμελητήρια – ΤΕΒΕ, ΤΑΕ ή ΟΓΑ για να διαγραφούν από τα μητρώα τους. Εάν οι υπάλληλοι των παραπάνω υπηρεσιών ή οργανισμών αρνηθούν να πράξουν το καθήκον τους, τότε ο Εμπορικός Σύλλογος μπορεί να καταθέσει μηνύσεις εναντίον τους, βάσει των ανωτέρω εκτεθέντων και των διατάξεων του νέου νόμου.

5. Περαιτέρω ενέργειες στο πλαίσιο του ιδιωτικού δικαίου δεν αποκλείονται (κατάθεση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων και έκδοσης προσωρινής διαταγής για το κλείσιμο του καταστήματος από ομοειδή επιχείρηση-μέλος του Συλλόγου, κατάθεση αγωγής για αθέμιτο ανταγωνισμό ή για αδικοπραξία-παράβαση των διατάξεων του νόμου).

Το άρθρο αυτό εκτυπώθηκε από την ιστοσελίδα του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών. Ημερ: 16/1/2006.


 

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΜΑΧΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΟΥ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ.

 (Γιατί ΚΑΝΕΝΑ μουνάκι δεν την δημοσίευσε;)

 

Από όσα διαβάσαμε στην παρούσα εγκύκλιο η οποία έχει επιμελώς και για διαφόρους ευκολονόητους λόγους από τους υπεύθυνους αποκρυφτεί από τους οποιουσδήποτε σωματειακούς παράγοντες, για να μην βρουν πάτημα τα σωματεία και αντιταχθούν στους αλλοδαπούς που ανοίγουν σωρηδόν και μετά μεγάλης ευκολίας καταστήματα δίπλα στα δικά μας, δεν θα βρούμε μέσα κάτι στο οποίο θα μπορούσαμε να αδικήσουμε την παρούσα κυβέρνηση, διότι με την εγκύκλιο αυτή η κυβέρνηση φαίνεται καθαρά να έχει κάνει το έργο της στο έπακρον. Δηλαδή, ένα βήμα ενάντια στην ανεργία, μη επιτρέποντας σε αλλοδαπούς να ανοίγουν εύκολα μαγαζιά, που με το άνοιγμα σημαίνει το κλείσιμο ενός Ελληνικού και με την σειρά του απόλυση υπαλλήλων άρα ανεργία και ταλαιπωρία της Ελληνικής οικογένειας. Έβγαλαν δηλαδή ένα χαρτάκι με κάποιους νόμους για να λένε ότι έκαναν την δουλειά τους, κι από κει και πέρα νίπτουν τας χείρας των. Δυστυχώς όσοι λαδώνονται δεν επιβλέπουν τους νόμους αλλά την τσέπη τους.

Πριν δώσω την απάντηση στο ερώτημά σας: «Σε τι οφείλεται η αυξανόμενη ανεργία στην Ελλάδα», θα σας θέσω πρώτα μερικά ερωτήματα διότι δεν γεννηθήκαμε μόνο για να σας απαντάμε, ήτοι να σας δίνουμε λόγο και μάλιστα μόνον σε εσάς, αλλά έχουμε την απαίτηση να δώσετε εσείς λόγο σε εμάς που από τα χρήματά μας ζείτε πλουσιοπάροχα ενώ εμείς που στην ουσία είμαστε τα αφεντικά σας, δεν γνωρίζουμε αν θα ξημερωθούμε από το άγχος που εσείς μας έχετε εμπλουτίσει.

 

1)     Αν η Αστυνομία και οι Συνοριοφύλακες κάνουν καλά την δουλειά τους και τα σύνορα τα περνούν μόνο όσοι έχουν χαρτιά, αυτό σημαίνει ότι το 99,9% των αλλοδαπών στην Ελλάδα είναι ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ.

2)     Ο αλλοδαπός που φεύγει από την πατρίδα του και πηγαίνει λαθραία σε μία άλλη αφού πρώτα πουληθεί δούλος από τους δουλεμπόρους, σημαίνει ότι δεν έχει χρήματα στην τσέπη του, άρα, είναι οικονομικός Λαθρο-Μετανάστης. Διότι «Μετανάστης» ΔΕΝ είναι.

3)     Ναι μεν όπως μετά ζήλου εσείς διαδίδετε για να μας πιάσετε στο «Ελληνικό φιλότιμο», οι Έλληνες γνωρίζουν από προσφυγιά, αλλά «Πότε» οι Έλληνες υπήρξαν Λαθρομετανάστες; Οι Έλληνες είτε εκδιώχτηκαν από την πατρίδα τους και μετανάστευσαν πάλι στην πατρίδα τους, (βλέπε Σμύρνη) είτε πήγαν να δουλέψουν στο εξωτερικό έχοντας μία θέση εργάτη σαν αποζημίωση για τα δεινά που υπέστησαν από τους πολέμους. Κι εκεί που πήγαν μεγαλούργησαν με την αξία τους. Δεν έκλεψαν το φαγητό και την δουλειά από κανέναν. Άλλοι πάλι μετανάστευσαν επειδή είναι επιστήμονες κι εδώ δεν χρειάζεστε επιστήμονες, ήτοι σκεπτόμενους ανθρώπους, αλλά ανδρείκελα. Κι επειδή ο Έλληνας δεν είναι ανδρείκελο αλλά άνθρωπος με ζωή, μήπως κύριε πρωθυπουργέ θα έπρεπε να σας καταγγείλουμε στην «Εταιρεία Προστασίας Ζώων» για την άσχημη μεταχείριση στο είδος μας; Εφόσον μας έχετε πολλάκις αποδείξει με την μεταχείρισή σας ότι λογιζόμαστε μόνο για ζώα. Άνθρωποι στην Ελλάδα και ανθρώπινα δικαιώματα, έχουν μόνον οι αλλοδαποί. Μην σας τους κακολογήσουμε, μην σας τους πειράξουμε, θα βγει ο πρόεδρος του σωματείου τους και θα μας καταλογίσει ότι είμαστε ρατσιστές.

4)     Όπως βλέπετε στην εγκύκλιο που εσείς γράψατε και ψηφίσατε, ο αλλοδαπός πρέπει να έχει θεώρηση εισόδου. Βίζα. Εσείς, επειδή είστε φιλάνθρωπος τους την δίνετε, ή έχετε το ακαταλόγιστο των πράξεων κύριε πρωθυπουργέ; Μην ντραπείτε να επισκεφθείτε κάποιον γιατρό. Άλλωστε, έχετε διορίσει πολλούς. Ποιός σας είπε ότι έχουμε τόσες πολλές δουλειές και μας λείπουν εργατικά χέρια; Με τις δουλειές που έχουμε, ταΐζουμε τις οικογένειές μας. Όχι τις οικογένειες των απανταχού αλλοδαπών. Τα δικά σας παιδιά κύριε πρωθυπουργέ, δόξα στον πατέρα τους θα ζήσουν πλουσιοπάροχα και δεν θα τους αγγίξει η ανεργία. Γιατί έχετε την απαίτηση τα δικά μας παιδιά να μην έχουν εργασία επειδή κάποιος αλλοδαπός θα είναι στην θέση τους;

5)     Στην ίδια εγκύκλιο πάλι, γράφετε ότι ο αλλοδαπός πρέπει να έχει 60.000 Ευρώ επαρκείς πόρους, που θα κατατεθούν σε Ελληνική τράπεζα. Γνώριζα ότι έχετε την αίσθηση του χιούμορ, αλλά όχι σε τέτοιο μέγεθος. Πού θα βρει ο Λαθρομετανάστης που του έδωσες χωρίς την άδειά μας άδεια παραμονής 60.000 Ευρώ, την στιγμή που έχει μπουκάρει στα χώματά μας, είτε από τα σύνορα, είτε παρατημένος σε κανένα πέλαγος; Οι σκεπτόμενοι Έλληνες, έχουμε την υποψία ότι αυτό το τελευταίο γίνεται επίτηδες. Αν είναι έρμαια στο πέλαγος και δεν τους βοηθήσετε θα σας κατηγορήσουν για φόνο. Οπότε, αντί να τους βοηθήσετε και να τους στείλετε από κει που ήρθαν για να μάθουν να ανοίγουν το στόμα τους στον πρωθυπουργό τους για καλύτερες μέρες όπως εγώ, ή να πολεμήσουν εκεί για τα δικαιώματά τους, τους κρατάτε εδώ, κάνουν παιδιά, γίνονται «Έλληνες Μουσουλμάνοι πολίτες», και μετά δεν μπορείτε να τους κουνήσετε. Μην τυχόν και ξέρετε τίποτα περί συναλλάγματος που διαρρέει στο εξωτερικό παράνομα;

6)     Ή μήπως δεν ξέρετε ότι υπάρχει ΜΑΦΙΑ που τους προμηθεύει τα 60.000 Ευρώ κι όταν ανοίξουν το μαγαζί τους επιστρέφουν τα 60 μαζί με άλλα 30-40.000 Ευρώ από τα πρώτα κέρδη;

7)     Αν ΔΕΝ γνωρίζετε ότι η υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης και οι επιθεωρήσεις εργασίας ΛΑΔΩΝΟΝΤΑΙ, ρωτήστε και θα πάτε στην Πόλη. Δεν είναι διόλου δύσκολο να ανακαλύψετε ΚΑΙ τα άτομα ΚΑΙ τις παράνομες επιχειρήσεις αλλοδαπών. Δηλαδή ότι δεν πληρούσαν ούτε στο εν δέκατον τα στοιχεία και άνοιξαν μαγαζιά.

8)     Πώς γίνεται αλλοδαπός με παραμονή στην Ελλάδα 1 χρόνο να είναι κάτοχος αυτοκινήτων μάρκας ΑUDΙ Α4, ΒΜW, Mercedes? Κι εμείς να μην μπορούμε να αγοράσουμε ούτε ποδήλατο κι ας γεννηθήκαμε εδώ; Μήπως ήρθε η ώρα να πιάσουν τόπο τα λεφτά μας που δίνουμε μέσω των φόρων μας στις δημόσιες υπηρεσίες όπως η Αστυνομία και η υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης; ΑΝ θέλετε, ΈΧΕΤΕ τον τρόπο να τις κάνετε να δουλέψουν. Βγάλτε τους στον δρόμο αλλά επειδή λαδώνονται να έχετε και κάμερα συνδεμένη με κανάλι τηλεόρασης. Να δούμε πόσα στα 100 αλλοδαπο-μάγαζα θα είναι «Νομίμως» νόμιμα.

 

Και τώρα στην ερώτησή σας.

Έχετε «Ξαμοληθεί» να τηλεφωνάτε στα σπίτια του κοσμάκη και να ρωτάτε τι νομίζουν ότι φταίει για την αυξανόμενη ανεργία στην Ελλάδα. Είναι δηλαδή υποχρεωμένος ο καθένας την στιγμή που βρίσκεται στο σπίτι με την γυναίκα του και προσπαθεί να «κάνει οικογένεια», να σταματήσει για να σηκώσει το τηλέφωνο και να απαντήσει στις ερωτήσεις αυτές, που μόνο για ηλιθίους και αλλοδαπούς είναι;

Για την αυξανόμενη ανεργία, φταίνε οι «Αυξανόμενοι Αλλοδαποί» !!! Και τα αυξανόμενα αλλοδαπά είδη που εν πρώτοις εμείς παράγουμε εδώ και δεν χρειαζόμαστε τα ίδια αλλά χειρίστης ποιότητας πράγματα.

Το δικό σας φταίξιμο εκτός από το προαναφερθέν, είναι το ότι μάλλον κοιμηθήκατε και ονειρευτήκατε ότι ήσασταν ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, της Κίνας, ή κάποιου άλλου κράτους και θελήσατε να καταπολεμήσετε την ανεργία στην χώρα σας στέλνοντας τους υπηκόους σας να δουλέψουν στην Ελλάδα. Όταν ξυπνήσατε κι ανακαλύψατε ότι ήσασταν ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, ήταν πλέον αργά. Η ελπίδα όμως πεθαίνει πάντα τελευταία. Δοκιμάστε να ξανακοιμηθείτε διότι ξύπνιος μας δημιουργείτε συνεχώς προβλήματα εφόσον καταφέρατε να καταπολεμήσετε την ανεργία στην Κίνα.

Ανεργίας συνέχεια:

Με ένα βήμα εμπρός και πέντε πίσω δεν θα πας εκεί που θέλεις όσο κι αν το προσπαθείς. Ένα παράδειγμα είναι κι ο κλάδος των κεραμιστών και γενικά της Λαϊκής Τέχνης. Ενδύματα, κεραμικά, είδη διακόσμησης κ.λ.π.

Τον κλάδο που η μία κυβέρνηση έβαλε το μαχαίρι και η άλλη το πίεσε πιο βαθιά. Έχουμε τα καλύτερα κεραμικά στον κόσμο και χάρη σε σας τα πιο ακριβά υλικά για την κατασκευή τους. Παρότι παράγονται στην Ελλάδα αυτά τα υλικά, είναι ακριβά επειδή και τα υλικά αυτών που τα παράγουν είναι ακριβά. Και για να ακριβολογώ κι εγώ, σας φέρνω για παράδειγμα την ΔΕΗ. Όταν (με χρήση μάλιστα βραδινού τιμολογίου ρεύματος) ένας κεραμιστής που πρέπει να ψήσει το εμπόρευμα ξεπεράσει το ανώτερο όριο κιλοβάτ που έχετε βάλει,  θα πρέπει να πληρώσει ας πούμε αντί για 300 ευρώ, 400. Αν ξεπεράσει κι αυτό το όριο πάει στα 600. Τι σημαίνει αυτό κύριοι υπουργοί της παρούσας και πρώην κυβερνήσεως και οι συν εσάς; Σημαίνει ότι αυτός ο κακομοίρης δούλεψε «τζάμπα» για ένα ουκ ευκαταφρόνητο ποσόν των αντικειμένων που παράγει. Έγινε φτωχότερος επειδή «Δούλεψε» !!!

Και δεν μπορεί να υπερτιμολογήσει το αντικείμενό του, επειδή η τιμιότητα πάει μόνον στον απλό πολίτη κι όχι στον πολιτικό όπως φαίνεται.

Και τώρα, επειδή μερικά εκατομμύρια από εμάς έχουμε τις αμφιβολίες μας για τις μαθηματικές σας γνώσεις, λύστε μας σας παρακαλούμε το εξής πρόβλημα:

«Ένας άνθρωπος στο Γ στενάκι, με Α ύψος ποδιών, ανοίγοντας τα πόδια 90cm και βαδίζοντας με ταχύτητα Β, κάνει απόσταση 200 μέτρων σε 5 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα. 5 ίδιοι άνθρωποι στο ίδιο Γ στενάκι με ίδιο ύψος ποδιών, ανοίγοντας τα πόδια 90cm και βαδίζοντας με ταχύτητα Β, σε πόσο χρόνο θα διανύσουν την ίδια απόσταση;»

Αν τυχόν και κατά Θεϊκά διαβολική σύμπτωση βρείτε ότι θα κάνουν τον ίδιο ακριβώς χρόνο, και έχετε ακόμα αναρτημένο σαν σημαία αυτόν τον νόμο με το ΠΡΟΣΤΙΜΟ επειδή ξεπεράσαμε το όριο των κιλοβάτ και μας χρεώνετε επειδή «δουλέψαμε», και θεωρείστε έξυπνοι, τότε σας πληροφορούμε ότι αν οι έξυπνοι είναι σαν κι εσάς, εμείς οι υπόλοιποι Έλληνες χαιρόμαστε που είμαστε ΜΑΛΑΚΕΣ. Δηλαδή, θα μας πείτε εσείς το πόσο θα δουλέψουμε; Ή μήπως εμείς και η κούρασή μας το καθορίζουμε αυτό; Από πότε θα πρέπει να σας πληρώνουμε επειδή δουλέψαμε παραπάνω ώρες; Αυτά τα χρήματα θα μπορούσαν να πάνε σε εργατικό προσωπικό. Σε μισθούς και ένσημα. Σε αγορές υλικών. Στην τράπεζα για περίπτωση ανάγκης. Αν δεν μας θέλετε ζωντανούς, απλά πείτε το. Μην διστάζετε. Δόξα στον Θεό που πιστεύετε, ο κόσμος έχει πολλά βίτσια.

Το δικό μας βίτσιο είναι το να δουλεύουμε και να απολαμβάνουμε τους καρπούς της δουλειάς μας από τους οποίους κι εσείς με την σειρά σας θα απολαμβάνετε τους φόρους σας για την πληρωμή των υπέρογκων μισθών σας. Οι βιοτεχνίες κλείνουν και αυτό συνεπάγεται «ανεργία» επειδή νομιμοποιήσατε τον κινέζο εδώ, που πουλάει στις «Κατίνες» και στους Πακιστανούς που κι αυτοί με την σειρά τους πουλάνε στις «Κατίνες». Εύκολη ζωή, εύκολο χρήμα, και «εύκολες Άδειες για Λαϊκές αγορές» στον λαθρομετανάστη κι όχι στον Έλληνα.

Γιατί από γενέσεως του σύμπαντος μέχρι πριν 2 μήνες δεν αρρώσταιναν τα κοτόπουλα και τώρα ξαφνικά τα βγάλατε όλα οφσάιντ; Αυτό δεν είναι ανεργία και κλείσιμο μαγαζιών; Αλλά αυτό είναι άλλο κεφάλαιο που το γνωρίζουμε εμείς που ψάχνουμε κι εσείς που ποιείτε την από γρίπη άρρωστον νήσσαν.

Το θέμα στο παρόν κεφάλαιο είναι ότι πάτε να μας πείτε με πλάγιο τρόπο ότι οι έχοντες ακόμη μάτια, μπορούν να βλέπουν μέχρι μία ορισμένη ώρα. Πέραν του ορίου ή θα πληρώνουν πρόστιμο στα ταμεία της ΔΕΗ, ή θα βυθίζονται στο σκοτάδι.

Αυτός ο νόμος έχει βγει πριν από την ασθένεια των τρελών αγελάδων. Διότι εάν ήταν επί των ημερών της, θα σας δίναμε το ακαταλόγιστο μιάς και οι «Έχοντες και οι Προύχοντες» μπορούν και αγοράζουν κρέας.

Ο Νοών Νοήτω.

Ορκίζομαι στον Θεό που πιστεύω και δεν είναι ο δικός σας, ότι θα δημοσιεύσω το παρόν κείμενο στο επόμενο βιβλίο μου εάν δεν καταθέσετε το θέμα στην Βουλή. Και αυτό θα σας κοστίσει όσες χιλιάδες ψήφους πήρατε με την δική μου κρυφή αρωγή από βιβλίο και διαδίκτυο.

Κι επειδή γίνονται κάποιες ενέργειες, πείτε μας σας παρακαλούμε για ποιό από τα 2 προτιμάτε και οι 2 κυβερνήσεις να σας κατηγορήσουμε:

Για εσχάτη προδοσία που κλείσατε τόσες Ελληνικές βιοτεχνίες με την εισαγωγή Κινέζικων και λαθρομεταναστών με Ελληνική ταυτότητα που δεν ήξεραν ούτε το «Καλημέρα»;΄Έχουμε την λίστα με τις διευθύνσεις τους.

Ή να σας καταγγείλουμε όπως προανέφερα στην Εταιρεία Προστασίας Ζώων για βασανισμό του γηγενούς ανθρωπίνου είδους που ζει από χιλιετίες στην Ελλάδα; Διαλέξτε τι σας ξεφτιλίζει λιγότερο. Είναι ότι περισσότερο μπορούμε να κάνουμε για σας σε εκείνο το μεγάλο κτίριο που αντί για Βουλή μάλλον θα έπρεπε να λέγεται: «Το κλουβί με τις Τρελές».

Έτσι την καταντήσατε.

Μετά Τιμής.

Ο ΠΡΩΗΝ και ΠΟΤΕ πια δικός σας.

Γιάννης Φραγκούλης.

Συγγραφέας.

 

Νομίζω ότι αυτά τα 2 παρακάτω, σας αντικατοπτρίζουν τέλεια.

Από την αρχαιότητα, «μας το κάνετε.»

Τώρα ήρθε η σειρά μας.

 

 

 

Copyright © 2000. Giannis Fragoulis.

 

 

 

Ζούμε σε μία χώρα όπου με θυσίες αίματος καταφέραμε να έχουμε ελευθερία Λόγου και Έκφρασης ιδεών. Μπορούμε να γελάμε με οτιδήποτε. ΔΕΝ ζητάμε συγγνώμη από όσους προσβάλλονται είτε με τα γραφόμενα είτε με τις φωτογραφίες, διότι εμείς απλά γελάμε όταν εκείνοι μας σφάζουν όταν δεν τους προσκυνάμε. Μόνον όταν θα σταματήσουν να γκρεμίζουν τους αρχαίους ναούς μας (την ιστορία μας) και δεν αναγείρουν δικούς τους επάνω τους, τότε θα σταματήσουμε κι εμείς το ξεκατίνιασμα. Αφού όμως πρώτα δηλώσουν ότι είναι ΈΛΛΗΝΕΣ στο ήθος και στο έθος κι όχι χριστιανοί όπως ο πρώτος πατριάρχης Κων/πόλεως επί τουρκοκρατίας Γεννάδιος Σχολάριος, που δήλωνε ότι είναι χριστιανός άρα όχι Έλλην. Ποτέ δεν υπήρξε κι ούτε θα υπάρξει χώρα που να λέγεται "Χριστιανία".

Σταματήστε να μας λασπολογείτε και θα σταματήσουμε κι εμείς να αποκαλύπτουμε τις απάτες σας.

 

    

 

 

Google
Search WWW Search www.geocities.com